Menu

รถขนส่งสินค้า กับบทบาทสำคัญต่อการกระจายสินค้า

    รถขนส่งสินค้า มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการกระจายสินค้าสู่ตลาดเพราะว่าการขนส่งสินค้านั้นเป็นตัวทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากแหล่งต่างๆ มาสู่โรงงานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า และเมื่อผลิตเป็นสินค้าได้สำเร็จแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ที่คลังสินค้า เพื่อทำการจัดส่งผ่านไปยังพ่อค้าคนกลางจนกระทั่งถึงผู้บริโภคในเวลาถัดไป นอกจากนี้ การขนส่งยังมีผลต่อต้นทุนในการกระจายสินค้าสู่ตลาดอีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งในการกำหนดราคาสินค้าที่จำหน่ายเข้าสู่ท้องตลาด

การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก หรือที่เรียกกันว่า รถขนส่งสินค้า เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการขนส่งทางบก ประกอบกับการที่รัฐบาลได้มีนโยบายการสร้างถนน การขยายเส้นทาง และการผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างประเทศ เช่น การร่วมมือกันระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ที่ทำให้เกิดเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจขึ้น (R3A -R3B ,R9) ซึ่งเส้นทางนี้จะส่งผลให้การค้าขายระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนั้นมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น โดยการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นจะสามารช่วยแก้ปัญหาในด้านการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งนั้นจะไปส่งถึงมือในเวลาอันรวดเร็วและไม่คลาดเคลื่อนมากนัก
          การปรับปรุงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสนับสนุนการกระจายสินค้าซึ่งไปสู่แหล่งตลาดในหลายๆ ด้าน ซึ่งประโยชน์ของการปรับปรุงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้  
                1. ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น 
                                 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากจะช่วยให้มีการกระจายขงสินค้าออกไปสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น สินค้าหลายชนิดก็สามารถขายในตลาดที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองได้ ทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น และผู้บริโภคก็มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายและตรงตามความต้องการมากขึ้น  

                2. ทำให้เกิดการประหยัดในการผลิต 
                                 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้เครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยให้มีความอิสระในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานได้มากขึ้น

                3. ทำให้สินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาลดลง 
                                 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนของการขนส่งลงและจะส่งผลให้ราคาสินค้าที่จำหน่ายอยู่นั้นลดลงตามไปด้วย 

                4. สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ 
                                 เพราะถ้าหากส่งสินค้าไปยังที่ที่สินค้าดังกล่าวในปริมาณน้อยๆ แต่มีคนต้องการสินค้านั้นเป็นจำนวนมากก็ย่อมทำให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น

                 5. ทำให้ประชาชนมีงานทำ 
                                  เพราะการขนส่งต้องใช้แรงงานระดับต่างๆ เป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดอาชีพเกี่ยวกับการขนส่งและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

                  6. ทำให้ประชาชนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

Content

You can change this Page Layout in the toolbar above if you want to have a different content layout on this page.

You can add more content to this page by clicking the 'Add Content to Page' button.